THOMAS WACHHOLZ
Tempo Primo

28.06 – 24.08.2024
Wentrup Gallery