article
THOMAS GRÜNFELD
Thomas Grünfeld über Jacob Epstein
Monopol Magazin

Alte Meister von neuen geliebt: Thomas Grünfeld über "Rock Drill" (1913-15) von Jacob Epstein, Monopol Magazin, Januar 2020, S. 25.